Conversation Between kidsincfan92 and aventador

1 Visitor Messages

  1. review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán g, cảm thụ được Hoả nguyên tố dao động, mặt lộ ra vẻ vô cùng thoả măn:
    - Đương nhiên không có khả năng như vậy! Ma pháp binh khí ngũ phẩm trở lên chỉ có thể chứa đựng một loại ma pháp nguyên tố, sau khi dùng sẽ hết, c̣n nếu như muốn dùng thêm nữa th́ phải thi pháp dung nạp trở lại mới được. Hơn nữa uy lực phát ra từ ma pháp binh khí chỉ có gần một nửa, trong lúc chiến đấu th́ có thể c̣n có tác dụng lớn một chút, nhưng muốn vô địch th́ c̣n xa mới được!
    Dịch Vân âm thầm đồng ư trong ḷng, như vậy mới hợp lư, nếu không chỉ cần có một món ma pháp binh khí cao cấp trong tay, không phải là người b
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
All times are GMT -7. The time now is 11:24 AM. Copyright (c) 2008 - 2011 RarityGuide, Inc. All rights reserved. All trademarks and copyrights are the property of their respective owners.